Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

GMR Dunamare

Elke onderwijsorganisatie die bestaat uit een of meerdere scholen, heeft volgens de wet recht op medezeggenschap (www.infowms.nl). Voor de samenwerkingsverbanden zijn ondersteuningsplanraden ingericht om de medezeggenschap vorm te geven.

Stichting Dunamare Onderwijsgroep bestaat uit 24 scholen met elk een eigen medezeggenschapsraad (MR) of deelraad. De leden van deze eigen raden worden gekozen uit leerlingen, ouders en medewerkers. Regelmatig vindt overleg plaats met de schoolleiding over allerlei belangrijke zaken die van belang zijn voor de school.

De GMR wordt gekozen door de MR-en op de scholen en zij geven advies en/of instemming op beleid van het CvB van Dunamare.

Vergaderdata GMR 2018-2019

Maandag 12 november 2018
19:00 – 22:00

Maandag 11 februari 2019
19:00 – 22:00

Maandag 1 april 2019
19:00 – 22:00 

Maandag 20 mei 2019
19:00 – 22:00

Maandag 8  juli 2019
19:00 – 22:00

College van Bestuur

Dunamare Onderwijsgroep wordt bestuurd door het College van Bestuur (CvB). Het CvB, dat bestaat uit twee leden, is eindverantwoordelijk voor de scholen en de stichting en fungeert als bevoegd gezag van de scholen. Het CvB ontwikkelt ook de groepsstrategie. De GMR is een van de gesprekpartners van het CvB en gaat over zaken die alle of een meerderheid van Dunamare-scholen betreffen. Voor sommige besluiten van het CvB is op bepaalde, wettelijk vastgelegde terreinen de instemming of het advies van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) vereist.

De GMR bereidt de door het CvB ingebrachte stukken doorgaans voor in een commissie. Vervolgens vindt een vergadering plaats van de gehele GMR; tijdens deze vergadering wordt een reactie op de stukken geformuleerd. Daarna vindt overleg plaats met het CvB. Tot slot neemt de GMR een beslissing, namelijk over de vraag of er instemming kan worden gegeven dan wel (in andere gevallen) of er een positief advies kan worden verstrekt.  

Geledingen

De GMR van Dunamare Onderwijsgroep bestaat uit drie geledingen: de personeelsgeleding, de oudergeleding en de leerlingengeleding. Daarnaast zijn er een aantal commissies in het leven geroepen waarin stukken worden voorbereid: de verkiezingscommissie en de commissie financiën. Onderstaand de leden van de GMR in schooljaar 2017-2018:

Personeelsgeleding (8)
Arie van Rij, Technisch en Maritiem College Velsen = secretaris

Frits de Koning, Sterren College, Haarlem (niet op de foto)

Mirjam de Meijere, Paulus Mavo, Haarlem

Koen Anthoni, Haarlemmermeer Lyceum, Hoofddorp

Ciska Smit, Sterren College, Haarlem

Niesjen Spencer-Maters, Vellesan College, IJmuiden

Richard Stet, Hoofdvaart College, Hoofddorp

Stephan Cobbenhagen, Daaf Gelukschool, Haarlem

Oudergeleding (4)
Guido Pieters, Haarlemmermeer Lyceum, Hoofddorp

Erik Laarhoven, Coornhert Lyceum, Haarlem (niet op de foto)

Timo Bosma, Haarlemmermeer Lyceum, Hoofddorpvoorzitter

Alwin Riepma, Vellesan College, IJmuiden

Leerlingengeleding (4)
Lindsey van Wieren, Hoofdvaart College, Hoofddorp

Alysha Wazir, Haarlemmermeer Lyceum, Hoofddorp

Remy Zoutman, Haarlemmermeer Lyceum, Hoofddorp

Jesse Thomassen, Daaf Gelukschool, Haarlem